Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Jrpt

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Jrpt waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de persoonlijke begeleiding bij Julian de Randamie.

Artikel 2 Privacy beleid

Jrpt verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie van de cliënt en de informatie met betrekking tot het gebruik van de diensten. Jrpt stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

2.1 Applicatie gebruik

Virtuagym De Jrpt applicatie wordt gebruikt om de training en/of eetschema’s, wegingen en klantinformatie in op te slaan. Virtuagym is de ontwikkelaar en beheerder van de Jrpt applicatie.

Virtuagym slaat de gegevens op bij Amazon Web Services in Ierland. Virtuagym beschikt over een team van informatiebeveiligingsspecialisten dat zich volledig toelegt op het beveiligen van de gegevens van Jrpt en haar klanten. Ieder lid van de afdeling informatiebeveiliging wordt zorgvuldig geselecteerd en voor het dienstverband worden diverse veiligheidscontroles uitgevoerd, zoals een antecedentenonderzoek. Ieder lid van de afdeling heeft zijn of haar specialismen die ervoor zorgen dat alle aspecten van het informatiebeveiligingsdomein intern worden afgedekt. De gegevens zijn beveiligd in overeenstemming met de industrienormen.

Gegevens worden na een bepaalde tijd geanonimiseerd en op verzoek gewist.

Cliënten kunnen volgens de GDPR-wetgeving altijd een kopie van hun gegevens opvragen, gegevens laten wissen of meer inzicht krijgen in hoe hun gegevens worden verwerkt. Het Cliënt Success Team van Virtuagym helpt u hiermee graag verder.

Virtuagym heeft contracten met andere partijen die toegang hebben tot de gegevens van cliënten. Waar mogelijk is in deze contracten een clausule opgenomen waarin staat dat zonder toestemming van virtuagym geen toegang is toegestaan. Op deze manier kan de reden geverifieerd worden en kan worden nagegaan of deze reden binnen het beleid inzake gegevensbescherming valt.

2.2 Payment processoren

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen maakt Jrpt gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

2.3 Facturatie en boekhouden

Wefact en e-boekhouden

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maakt Jrpt gebruik van de diensten van Wefact en e-boekhouden. Jrpt deelt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de door uw afgenomen diensten. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zowel Wefact als e-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wefact en e-boekhouden gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Jrpt voor personal training. Ieder gebruik van de diensten van jrpt geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welkeactiviteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Indien Jrpt het advies heeft gegeven om bij de huisarts en/of fysiotherapeut een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van een training dient de klant dit te doen.

Artikel 4 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Tijdens het intakegesprek zal Jrpt door middel van concrete vragen beoordelen of het medisch verantwoord is om gebruik te maken van de diensten van Jrpt. Tevens zal Jrpt aan de hand van de vergaarde informatie een programma samenstellen.

Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Jrpt door te geven.

Artikel 5 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Jrpt meedelen wanneer en waar de cliënt verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de cliënt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Jrpt bevoegd om in overleg met de cliënt een ander tijdstip in te plannen. Indien de cliënt onverwachts verhinderd is dan kan een nieuw tijdstip ingepland worden. Echter dient de cliënt dit tot 24 uur voor de afspraak te melden aan Jrpt. Indien dit niet van toepassing is, zal de afspraak volledig verrekend worden.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

Op Jrpt rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Jrpt voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Jrpt niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Voor elke door Jrpt aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Jrpt kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Jrpt is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Jrpt Is niet aansprakelijk wanneer bij Jrpt, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Jrpt is niet aansprakelijk als de deelnemer openigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cliënt. De cliënt verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Jrpt wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Jrpt aanbiedt. Jrpt is wel aansprakelijk wanneer Jrpt op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze cliënt. De cliënt dient Jrpt te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 8 Ontbinding

Jrpt is gerechtigd om de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet of ontoepasselijk gedrag vertoond. Een tussentijdse en/of volledige beëindiging van de overeenkomst door de cliënt is ook mogelijk. Echter zullen alle reeds betaalde trainingssessies alsnog uitgevoerd worden voor de daadwerkelijke ontbinding plaats vindt.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van cliënt en Jrpt zal Jrpt meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Bij maandelijkse betalingen ontvangt de cliënt elke maand een factuur via email. Indien de cliënt voor automatische incasso kiest wordt het bedrag automatisch rond de 30e van de maand afgeschreven. Indien er sprake is van een eerste factuur kan de factuurdatum afwijken. Bij handmatige transacties dient de cliënt er zelf zorg aan te dragen dat het bedrag binnen het betalingstermijn betaald wordt. Indien de cliënt niet tijdig betaalt of de automatische incasso mislukt, is Jrpt gerechtigd de cliënt de toegang tot de activiteit(en) te weigeren totdat de betaling binnen is. Indien Jrpt over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Op de diensten van Jrpt is zowel het 6% btw-tarief als het 21% van toepassing, afhankelijk van de sportaccommodatie. De genoemde prijzen zijn inclusief btw. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Jrpt gerechtigd de prijzen te verhogen. De prijs zal elk jaar geindexeerd worden. Jrpt zal de klant hiervan ruim op tijd op de hoogte brengen..

Artikel 10 Ziekmelding

Indien de cliënt niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de cliënt dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Jrpt. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte kan de overeenkomst voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 11 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Jrpt is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Jrpt wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat Jrpt ziek is. Vakanties van Jrpt worden van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat jrpt op vakantie is of er wordt vaker getraind om de sessies in te halen. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de cliënt op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden.

Artikel 12 Gezondheid

De cliënt verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de cliënt zich ertoe alvorens de overeenkomst met Jrpt aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de cliënt tevens verplicht pijn(en), onbehagen en abnormale vermoeidheid voor, tijdens als ook na de training te melden aan Jrpt.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

Jrpt is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Jrpt gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de cliënt zich de rechten en bevoegdheden voor die de cliënt toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Jrpt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Jrpt. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Jrpt. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Jrpt zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Jrpt ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Jrpt zonder voorafgaande toestemming van de cliënt openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de cliënt.

Artikel 15 Geschillen

Met eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot Jrpt. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Jrpt is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.


Chat openen